Feature Projects

Bar BQ Plaza : Gon with Me Project

Bar BQ Plaza

การทำ Project Gon with me นั้นมีการเล่าเรื่องและวางรายละเอียดแต่ละซีนใน Storyboard เพราะการเล่าเรื่องในครั้งนี้เล่าผ่านการทำ MotionGraphic ซึ่งต้องลงรายละเอียดแต่ละซีนต้องเล่าเรื่อง และขยับ Element ต่างๆให้เป็นไปตามเรื่องผ่านโปรแกรม After Effect และมีการสอดแทรกฟุตเทจที่ทางเราได้ไปเก็บมาเพืชิ่มเสริมเรื่องราวให้เข้าถึงมากขึ้น

JaLearn House